ТА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 4 страница

Нещасні випадки, пов'язані з заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у


Глава 15

зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків не­залежно від порушення кримінальної справи розслідуються від­повідно до цього Положення. Такі випадки визнаються пов'я­заними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1, крім випадків з'ясування потерпілим особистих стосунків, якщо з приводу цих дій є висновок компетентних органів.

Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршен­ня стану здоров'я працівника, крім випадків, зазначених у пунк­ті 7 цього Положення, визнаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1 за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпеч­них чи шкідливих виробничих факторів або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалась, була протипоказана потерпілому відпо­відно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території під­приємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпо­чинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебуван­ня працівників на території підприємства у зв'язку з проведен­ням роботодавцем наради, отриманням заробітної плати, обов'яз­ковим проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках, передбачених колективним договором (угодою), розслідуються згідно з вимогами цього Положення. Такі нещасні випадки ви­знаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1.

За висновками роботи комісії з розслідування не визнаються пов'язаними з виробництвом і не складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками:

— під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на гро­
мадському, власному або іншому транспортному засобі, який не
належить підприємству і не використовувався в інтересах цьо­
го підприємства;

— за місцем постійного проживання на території польових і
вахтових селищ;

— під час використання в особистих цілях транспортних за­
собів підприємства без дозволу роботодавця, а також устаткуван­
ня, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслі­
док несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;


— унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими
отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,
зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це
не викликано застосуванням цих речовин у виробничих проце­
сах або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транс­
портування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алко­
гольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від ро­
боти згідно з установленим порядком;— під час скоєння злочинів або інших правопорушень, якщо
ці дії підтверджені рішенням суду;

•— у разі природної смерті або самогубства, за винятком ви­падків, зазначених у пункті 7 цього Положення, що підтвердже­но висновками судово-медичної експертизи та органів прокура­тури.

Якщо за висновками роботи комісії з розслідування прийня­то рішення, що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1, про такий нещасний випадок складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого ха­рактеру.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпо­середнього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підпри­ємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випа­док, крім випадків зі смертельним наслідком та групових, по­відомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган ви­конавчої дирекції Фонду та інші зацікавлені установи, органі­зує його розслідування й утворює комісію з розслідування. До складу комісії з розслідування включаються: керівник (спеціа­ліст) служби охорони праці або посадова особа (спеціаліст), на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова цієї комісії), керівник структур­ного підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілко­вої організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи. Керівник робіт, який безпо­середньо відповідає за охорону праці на місці, де стався нещас­ний випадок, до складу комісії з розслідування не включається.
Потерпілий або його довірена особа має право брати участь у роз­слідуванні нещасного випадку.

У разі настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати нею внес­ків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання розслідування ор­ганізує відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за фор­мою Н-1 або Н протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства, — протя­гом доби після одержання необхідних матеріалів. Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування нещасного випад­ку; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, дільниці, місця, де стався нещасний випадок, для здійснення за­ходів щодо запобігання подібним випадкам; відповідному робо­чому органу виконавчої дирекції Фонду разом з копією акта розслідування нещасного випадку.

Спеціальному розслідуванню підлягають: нещасні випадки зі смертельним наслідком; групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяж­кості ушкодження їх здоров'я; випадки смерті на підприємстві; випадки зникнення працівника під час виконання ним трудо­вих обов'язків. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більш як 10 робочих днів. За резуль­татами розслідування складається акт спеціального розслідуван­ня за формою Н-5, а також оформляються інші матеріали.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте поняття і зміст охорони праці працівників на
виробництві.

2. Назвіть основні нормативно-правові акти про охорону
праці на виробництві.

3. Які гарантії здійснення права працівника на охорону праці
ви можете назвати? Як вони діють?

4. Дайте характеристику організації охорони праці на ви­
робництві.


Правове забезпечення охорони праці та здоров'я працівників на виробництві 521

5. Які організаційно-правові форми забезпечення охорони праці
на виробництві закріплено законодавством?

6. Розкрийте основні положення соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­
вань?

7. Який порядок розслідування нещасних випадків на вироб­
ництві?

Теми рефератів

1. Охорона праці працівників, зайнятих на важких, небезпеч­
них і шкідливих роботах.

2. Охорона праці жінок і неповнолітніх на виробництві.

3. Соціальне страхування від нещасних випадків та професій­
ного захворювання.

Література

1. В Україні почав працювати новий фонд // Праця і зарпла­
та. — 2001. — №14.

2. Голошатов СА. Правовьіе вопросьі охраньї труда в СССР. —
М., 1982.

3. Дріжчана С.В. Удосконалення законодавства про працю не­
повнолітніх // Удосконалення трудового законодавства в умо­
вах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М. Хуторян. — К.: Ін Юре,
1999. — С. 82—88.

4. Потерпілим на виробництві — державну увагу // Урядо­
вий кур'єр. — 2001. — 21 квітня.

5. Севастьянов Г.М., Штефанов Б.И. Охрана труда. Труд жен-
щин. Труд молодежи. — М., 1990.

6. Соціальний захист потерпілих на виробництві // Праця і
зарплата. — 2000. — № 3.


Глава 16


7826485008059092.html
7826518739519390.html
    PR.RU™