ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРІМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ.

Психологія оперативно-розшукової діяльності за своєю суттю є специфічною галуззю практичної психології, їй притаманні індивідуальні особливі завдання (діагностика, оцінка, профілактика і корекція індивідуальних психологічних рис і особливостей поведінки особистості), а також особиста психологічна технологія (цілісна методична система), що охоплює комплекс діагностичних, інтерпретаційних, оціночних та корекційних психологічних методик. Тому, основними спеціальними напрямами формування, впровадження в життя га подальшого розвитку оперативно-розшукової психології оперативних підрозділів органів внутрішніх справ визнаються:

науковий - проведення за єдиною програмою науково-дослідних робіт, перспективних теоретичних і прикладних наукових досліджень із проблем оперативно-розшукової психології у системі органів внутрішніх справ МВС України з метою поглибленого вивчення її загальних основ і окремих практичних аспектів, а також розробки новітніх прикладних методик і рекомендацій щодо технологій отримання й практичного використання в оперативно-розшуковій діяльності спеціальних психологічних знань, у тому числі і відмінностей самої цієї діяльності щодо різних її напрямів, завдань тощо;

навчальний - упровадження в системі вищих закладів освіти МВС України вивчення за єдиним орієнтовним тематичним планом як самостійної дисципліни або спецкурсу (в межах дисципліни ОРД) теоретичних основ, а також окремих практичних аспектів оперативно-розшукової психології;

практичний - безпocepeдня реалізація на практиці оперативно-розшукової психології, у тому числі шляхами:

- розробки та прийняття необхідних для цього відомчих нормативних документів;

- створення при окремих обласних і міських ГУМВС, УМВС та УМВС на транспорті експериментальних, а в подальшому постійно діючих центрів психологічного супроводження оперативно-розшукових заходів, спрямованих на припинення і розкриття тяжких та резонансних злочинів, а також розшук особливо небезпечних злочинців і безвісно відсутніх осіб;

- створення на базі центрів психологічного супроводження оперативно-розшукових заходів психологічних банків даних стосовно психологічних портретів чи профілів (сукупності типових рис) особистості окремих категорій і типів злочинців, організаційних структур організованих злочинних груп, специфіки вчинюваних ними злочинів, а також адекватних типових психологічних технологій виконання окремих оперативно-розшукових заходів;

- розробки та впровадження організаційної системи надання практичної психологічної допомоги оперативним працівникам психологами відповідних підрозділів виховної, соціальної роботи та психологічного забезпечення управлінь, відділів, відділень по роботі з особовим складом галузевих оперативних служб органів внутрішніх справ України, а також використання з цією метою консультативних послуг інших обізнаних практичних психологів;- застосування під час здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності спеціальних психологічних знань безпосередньо оперативними працівниками всіх оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

У перспективі за умови забезпечення спеціального психологічного навчання оперативних працівників органів внутрішніх справ мають формуватися безпосередньо з їхньою кола психологи-практики в галузі оперативно-розшукової психології.

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Аналіз праць вчених - фахівців у галузі ОРП дозволяє зробити висновок, що в останні роки розроблялися наступні напрямки психологічного забезпечення професійної діяльності оперативних працівників міліції (ОРП):

- психологічне забезпечення підору персоналу оперативних підрозділів: Е.О. Дідоренко, Я.Ю. Кондратьєв, П.Я. Пригунов та ін.;

- розробка вимог до особистості оперативного працівника у відповідності до особливостей його професійної діяльності: Андросюк В.Г., О.М. Бандурка, В.Д. Берназ, Г.Є. Запорожцева, Казміренко Л.І.та ін.;

- психологічні закономірності спілкування оперативного працівника під час виконання ним здійснення ОРЗ по отриманню інформації, що становить оперативний інтерес: Бараненко Б.І.І.Б. Лебедев, В.Ф. Родин, В.Л. Цветков, Ю.В. Чуфаровський та ін.;

- психологічне забезпечення спеціальних оперативно-розшукових операцій: М.І. Ануфрієв, Е.О. Дідоренко, Я.Ю. Кондратьєв, П.Я. Пригунов та ін.;

- психологічне забезпечення конфіденційного співробітництва: О.Ф. Долженков,С.В. Обшалов, Е.В. Рижков та ін.

Окрім означених науковців практично у кожній дисертації з проблем оперативно-розшукової діяльності розглядалися проблеми психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності та психограми оперативних працівників.

В той же час аналіз діяльності оперативних підрозділів ОВС свідчить про недостатню професійну підготовку особового складу.ВИСНОВКИ З ТЕМИ:

Закінчуючи розгляд проблем оперативно-розшукової психології органів внутрішніх справ, відзначимо, що ми спробували освітити найважливіші й вузлові питання цієї науки стосовно до оперативно-розшукової діяльності.

Оперативно-розшукова діяльність є одним з найважливіших засобів захисту людини й суспільства від злочинних зазіхань. Однак у цьому соціально корисному виді юридичної діяльності чимало недозволеного як на сутнісному, так і на організаційно-правовому й психологічному рівнях і постійно має погребу в поглибленні й уточненні.

Оперативні працівники органів внутрішніх справ повинні мати чітке уявлення про те, яким чином результати оперативно-розшукової діяльності можуть увійти в кримінальний процес, при яких умовах їх можна використовувати як основу для формування доказів, яку роль грають психологічні основи спілкування в процесі доказування.

Включення психологічної науки в рішення практичних завдань оперативно-розшукової діяльності істотно змінює й умови розвитку її теорії. Завдання, рішення яких вимагає пcиxoлoгiчної компетенції, виникають у тій або іншій формі у всіх сферах життя суспільства, що постійно визначається зростаючою роллю людського фактора. Під "людським фактором" розуміється широке коло соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних властивостей, які мають люди і які так чи інакше проявляються в їхній конкретній діяльності, у тому числі і юридичної, впливаючи на ефективність і якість цієї діяльності. Мова йде про потреби й здатності людини, про мотиви її поведінки, її інтереси і творчі можливості, працездатність, про інтелект і емоції, про волю й характер, свідомість й самосвідомість, про формування соціальних установок і ціннісних opiєнтації тощо. Коли мова йде про людину, те неминуче й у першу чергу нас цікавить його психіка.

Гостро постало питання про необхідність у найкоротший термін створити діючу практичну психологію, здатну надійно діагностувати психологічні якості людей, прогнозувати їхню поведінку й при необхідності управляти ними на основі широкого впровадження в практику фундаментальних наукових досліджень. Існує потреба й у повному, досить глибокому аналізі не тільки об'єктивних, але й суб'єктивних обставин протиправної поведінки. У цей час уже неможливо собі представити висококваліфіковане розкриття злочину без залучення психологічних знань.

Досягається це в основному за рахунок психологічної підготовленості оперативних співробітників. Використання ними психологічного знання полягає в тому, що після одержання його в навчальному закладі оперативними співробітниками виробляються відповідні навички, використовувані потім для застосування цього знання в оперативно-розшуковій діяльності.

Однак потреба в психологічному знанні випереджає можливості співробітників в оволодінні ім. Висока професійна підготовленість однієї людини одночасно у двох складних самостійних й надзвичайно об'ємних по інформативності сферах (психології і юриспруденції) практично неможлива, та у цьому й немає необхідності. Законодавством передбачена можливість залучення, якщо буде потреба, до процесу розслідування фахівців у різних галyзяx науки, мистецтва, ремесла, техніки. Повною мірою це відноситься й до психології, що останнім часом усе активніше впроваджується в оперативно-розшукову й слідчу діяльність.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ:

Приступаючи до вивчення цієї теми, курсант повинен усвідомити та навчитися розділяти основні категорії та поняття теми: теоретично-прикладних основ психології оперативно-розшукової діцяільності, історії її формування як галузі науки, її системи, міждісціплінарні звязки з іншими науками. Слід визначити зміст оперативно-розшукова діяльність із позицій психології та співвідношення її з іншими теоретичними і науковими знаннями (соціологічними, управлінськими, інформативними, оперативно-розшуковими, криміналістичними, кримінально-процесуальними й іншими).

Особливу увагу слід приділити предмету, особливої структури, специфічного змісту і спеціальним методам. Опанувати об'єктивні підстави послідовного наукового формування, становлення та розвитку оперативно-розшукової психології як самостійної галузевої прикладної психологічної науки. Окрім слід приділити увагу завданням ОРП та її науковому визначенню - це наука, що вивчає психічні явища й процеси, що відбуваються в умовах виконання оперативно - розшукової функції захисту особистості, суспільства й держави від злочинних зазіхань, та досліджує їхні механізми й закономірності.

При вивченні теми слід вивчити праці: В.Г.Андросюка, М.І. Ануфрієв,О.М. Бандурка, Б.І. Бараненко, В.Д. Берназа, Е.О. Дідоренко, О.Ф. Долженкова, Г.Є. Запорожцевої, Л.І.Казміренко, Я.Ю. Кондратьєва, .І.Б. Лебедева, С.В. Обшалова, П.Я. Пригунова, В.Ф. Родина, Е.В. Рижкова, В.Л. Цветкова, Ю.В. Чуфаровського та ін.

ЛІТЕРАТУРА:

Нормативна література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

2. Дисциплінарний статут ОВС: Затв. Указом Президії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №7.

3. Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю / Укладачі: Кириченко 0.13., Зубач І.М., Новіков О.В., Білий А.В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 464с.

4. Постанова Кабінету Міністрів України № 348 від 14 квітня 1997 року "Про організацію роботу за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

5. Про внесення змін т Закону України "Про державну таємницю: Закон України від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №4.5. - Ст.361.

6. Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21.09.1999р. Відомості Верховної Ради України. - 1999 - № 49. - Ст.428 (з наступними змінами).

7. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992р. Відомості Верховної Ради України. 1992.- № 48. Ст. 650 (з наступними змінами).

8. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р.// Відомості Верховної Ради України - 1991. №4. - Ст.20 (з наступними змінами).

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від І8.02.1992р ,/ Відомості Верховної Ради України. 1992. - №22. - Ст. 303 (з наступними змінам!',).

10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1003р. // Відомості Верховної Ради України 1993. - №35. - Ст.358 (з наступними змінами).

11. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. № 39. Ст. 351 (з наступними змінами).

12. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку'' від 16 червня 1999 року.

13. Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" 18 лютого 2002 року №143 (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1227/2003 від 29.10.2003).

Накази МВС України:

1. Наказ МВС України № 690 від 16 грудня 1994 року "Про заходи щодовдосконалення правової роботи в органах внутрішніх справ України".

2. Наказ МВС України від 10 червня 1994 р. №303 "Про організацію проведенняпсихологічного обстеження особового складу органів внутрішніх справУкраїни".

3. Наказ МВС України № 670 від 05.10.95 "Про затвердження Настанови по діях органів, підрозділів, частин військ внутрішньої служби МВС України в умовах групових порушень громадського порядку, масових безпорядків і зон оперативного реагування ГУ МВС. УМВС України" (План "Хвиля").

4. Наказ МВС України від 12 серпня 1996 р. №554 "Про заходи служби психологічного забезпечення щодо профілактики самогубств особового складу МВС України".

5. Наказ МВС України № 07 від 06.03.97 "Про оголошення розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в системі МВС України".

6. Наказ МВС України від 16 червня 1997 р. №423 "Про затвердження положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".

7. Наказ МВС України від 6 липня 1999 р. №527 "Інструкція про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів та підрозділів внутрішніх справ України".

8. Наказ МВС України від 21 жовтня 2000 р. №579 "Про стан професійної підготовки та безпеки особового складу органів внутрішніх справ України та заходи щодо їх вдосконалення відповідно до завдань президента України з питань забезпечення належного громадського порядку та протидії злочинності в державі".

9. Наказ МВС України від 18 грудня 2000 р. №885 "Про заходи щодо вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України".

10. Наказ МВС України від 30.04.2004 № 458 "Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості".

11. Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України ,7 Офіційний вісник України. - 2004. - №44. : Наказ МВС України від 28 липня 2004р. №842 -Ст.2922.

Рішення колегії МВС України:

1. Рішення колегії МВС України від 05 лютого 1997 р. №2км/2 "Концепція розвитку системи психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".

Методичні рекомендації МВС України:

1. Від 10 липня 1999 р №3951/Ан "Про порядок соціально-психологічного вивчення кандидатів на керівні посади", "Про порядок діагностування на керівні посади органів внутрішніх, справ України", "Про порядок узагальнення результатів психологічного обстеження кандидатів на керівні посади ОВС України".

2. Від 03 вересня 2000 р. №4641/Ан, Сулицькиіі В.В., Яковенко СІ. Участь психолога у проведенні службового розслідування психологічних аспектів самогубства працівника органів внутрішніх справ; (Метод, рекомендації) / Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2000. - 20с.;

3. Від 07 жовтня 2000 р. №5195/Кв "Про узагальнений соціально-психологічний портрет працівника ОВС України".

4. Антипов В.І., Гайдашук А.В.. Радченко Н.Г., Тішенко А.П., Шаповалов О.В. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки працівників органів внутрішніх справ: Метод, рек. / Національна академія внутрішніх справ України; Київський ін-т внутрішніх справ при НАВСУ / СІ. Яковенко (ред.). -К.. 2000.- 120с.

5. Від 9 січня 2001 р. №136/Ан "Конфлікти у професійної діяльності органів внутрішніх справ".

6. Психологічна підготовка особового складу органів внутрішніх справ до виконання завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки : Методичні рекомендації /МВС України, НАВСУ, Ін-т управління. Центр підготовки та проведення оперативно-штабних навчань.; П.І.Коваль, Н.В.Скалига. - Київ: 2001.-28с.

7. Ірхін Ю.Б. Психологічне супроводження заходів з охорони громадського порядку під час проведення спортивних змагань : Метод, рекомендації - Київ; 2007 p.- 48с.

Основна навчальна література:

1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю.. Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції: У 2 ч.: Навч.-метод, посібник / Національна академія внутрішніх справ України. К. ; НАВСУ, 2003. Ч. 1 : Професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. - 123с.

2. Бaндypкa A.M., Бочарова СП., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учеб. Дітя вузов / Национальный ун-т внутренних дел. - X. : Издательство Национального университета внутренних дел. 2001. - 640с.

3. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності; загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / Е.О. Дідоренко (ред.). Я.Ю. Кондратьєв (ред.). -Луганськ; РВВ ЛАВС 2003. - 272с.

4. Барко В. І.. Ірхін Ю.Б., Морозова Г.Р., Никифорчук Д.Й., Ніколагок С.І. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ. Навчальний посібник. - К.: КИТ. 2007. - 96с. (Серія: Бібліотека оперативного працівника).

5. Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска : Лекция //Омская ВШ милиции МВД СССР. -Омск: 1984 р.-32с.

6. Думко Ф.К., Запорожцева Г.Є. Професійно-психологічна підготовка співробітників ОВС ; Навчальний посібник // МВС України. Одеський ін-т внутрішніх справ. - Одеса: 2000 p.- 46с.

7. Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів: Навч. посіб. - К.: РВЦ КНУВС ДП"Друкарня МВС", 2007 p.- 93с.

8. ІрхінаС.М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах внутрішніх справ України : Навч. посіб. - К.; РВЦ КНУВС, ДП "Друкарня МВС", 2007 p.-91с.

9. Москаленко А.П., Кобзін Д.О., Стародубцев А.А. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ; вивчення та корекція: Наук.-практ. посіб. / Університет внутрішніх справ. Науково-дослідна лабораторія соціальної та психологічної роботи в органах внутрішніх справ - X. : Видавництво Ун-ту внутрішніх справ, 1999. - 97с.

10. Професійно-психологічна підготовка співробітників ОВС / Одеський ін-т внутрішніх справ / Ф.К. Думко (ред.), Ф.К. Думко (уклад.), Г.С Запорожцева (уклад.). - Одеса. 2000. - 45 с.

11. Професійна психологія в органах внутрішніх справ / Андросюк В.Г., Казміренко Л.Г. Юхновець Г.О./ Загальна частина.: Курс лекцій. К,; НАВСУ, 1995.

12. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ: Навч. посіб. // В.І.Барко, Ю.Б.Ірхін, Т.Р.Морозова, Д.Й.Никифорчук. - Київ; РВЦ КНУВС, ДП "Друкарня МВС", 2007.- 90с.

13. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. - М.; ТК Beлбе, 2006. - 208 с.

Додаткова навчальна література:

1. Бабенко В.Г. Янків О.А. Характеристика психолого-педагогічних процесів професійного навчання працівників ОВС // Науковий вісник НАВСУ. -2004. -С.219-224.

2. Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) / Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 296с.

3. Барко В.Г Соціально-психологічний тренінг як новий вид навчальних занять // Науковий вісник НАВСУ. - 2003. - Вип.З. – С.217-225.

4. Барко В.Г. Ірхін Ю.Б.. Никифорчук Д.Й.. Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект): Навч. посіб. — К. : КЮІ. 2005.- 244с.

5. БедьВ.В. Юридична психологія : Навч. посібник - Львів: "Новий Світ-2000", 2007 p.- 375с.

6. Постоев В.И., Туманов В.Д. Тренинг профессиональной наблюдательности, внимания и памяти сотрудников органов внутренних дел. - М.; МВД РФ, 1996.

7. Психолого-педагогические основы укрепления дисциплинны в органах внутренних дел ; Учеб. пособие // Акад. МВД СССР; А.М.Столяренко, И.А. Латков, В.И.Постоев. - М.: 1986 р.-73с.

8. Цільмак О.М. Психологічні детермінанти проявів агресії у працівників органів внутрішніх справ; Дис... канд. психол. наук; 19.00.06 / Київський юридичний ін-т МВС України. - К., 2004. - 312арк. 9. Шарапов Ю.А. Практикум профессиональной наблюдательности сотрудника органов внутренних дел. - СПб, 1998.


7829705090902988.html
7829788946548261.html
    PR.RU™